DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Các chế phẩm từ vi sinh: dạng hỗn hợp, cốm, bột, viên

Viên nang cứng

Cao dược liệu

Dạng dịch: Siro, Gel hỗn dịch

Trà hòa tan, trà túi lọc

Viên hoàn

Viên nang mềm

Viên nén